DÍA DAS RAPAZAS NAS TIC 2024

XOVES, 25 DE ABRIL DE 2024

Actividades da tarde, 17:00 a 19:00

Visita CESGA (40’) + Visita CITIUS (40’) + Roteiro (40’)

INSCRICIÓN GRATUÍTA


(2 ESO, 6º primaria, etc.)
(do/a titor/a ou persoa responsable adulta que vaia de acompañamento á actividade)
(do/a titor/a ou persoa responsable adulta que vaia de acompañamento á actividade)

De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos informámoslle que os datos facilitados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento titularidade de STAR PLANNING S.L. con CIF número B-70240023 e domicilio social en Doutor Teixeiro 39, Ent.7, 15701, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é a organización do evento DÍA DAS RAPAZAS NAS TIC 2024. Así mesmo os datos recollidos poderán ser cedidos a terceiros como consecuencia da incorporación dos mesmos á lista de asistentes ou memoria de actividades da entidade organizadora (Centro de Supercomputación de Galicia - CESGA). Doutra banda, informámoslle que no desenvolvemento do evento poderán realizarse fotografías e/ou gravacións en vídeo e que atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro, e o Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, autoriza a STAR PLANNING S.L. a facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza a imaxe do/da participante xa sexan individuais ou en grupo, realizadas durante este evento, para ser publicadas na páxina web da entidade organizadora, redes sociais, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que realice esta entidade. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico info@starplanning.es. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002. Unha vez realizada a inscrición, poderá recibir información de diversa índole na dirección que nos facilitou relacionada co evento. Se non desexa recibir ditas comunicacións, rogamos notifíquenolo á dirección de correo electrónico arriba indicada. Pode consultar a nosa Política de Privacidade na nosa páxina web www.starplanning.es

Confirmar inscrición